Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Waxing4U:

1: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Waxing4U en een cliënt waarop Waxing4U deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Waxing4U een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2: Behandelingen Waxing4U
Waxing4u zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Waxing4U zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.

3: Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Waxing4U melden via een SMS of WhatsApp bericht.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Waxing4U het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Waxing4U moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Waxing4U de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4: Betalingen
Waxing4U vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. Waxing4U vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact te voldoen.

5: Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Waxing4U vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Waxing4U aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Waxing4U behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Waxing4U zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

6: Aansprakelijkheid
Waxing4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Waxing4U is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding juist en volledig is. Waxing4u is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7: Klachten
Indien de client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Waxing4U. Waxing4U zal aan de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Waxing4U de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Waxing4U en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8: Recht:
Op elke overeenkomst tussen Waxing4U en de cliënt in Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.

wellness-academie
logo-lycon
smoothengo
fabelashlogo