Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk mondeling of schriftelijk gesloten abonnement tussen Waxing4U  en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Anvullende voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnementformulier juist en volledig is ingevuld en getekend door Waxing4u en abonnee.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2

2.1  Betaling van de abonnementsgelden kan tegen een contante betaling in de salon of vindt plaats middels maandelijkse Tikke verzoek.

2.2 Indien er voor gekozen wordt voor een maandelijkse betaling via Tikkie verzoek, dient eerste termijn betaald te worden, voorafgaand aan de eerste afspraak inclusief €54,95 administratie kosten.

2.3 Indien betaling via Tikkie verzoek onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Waxding4U de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Waxing4u heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.

2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de salon worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.

2.5 Indien om welke reden dan ook, de openstaande termijn niet direct aan de salon of op een andere manier kan worden betaald en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.6 Bij voortdurend verzuim zal Waxing4u de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Waxing4u– naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Waxing4u gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.8 Er worden geen VIP-punten uitgegeven op abonnementen.

2.9 Waxing4u behoudt het recht om eenzijdig abonnementen met Abonnees te beëindigen zonder opgaaf van redenen. Redenen hiervoor kunnen echter zijn; het niet tijdig nakomen van financiële afspraken en het (geregeld) maken van afspraken zonder te verschijnen. Wij zullen u hierover schriftelijk (per email of via whatsapp) op de hoogte stellen.

Artikel 3

3.1 Abonnee mag eens per kalendermaand voor de te kiezen behandeling komen. Plannen van de afspraak kan via de website of per whatsapp.

3.2 Abonnee kan tot 24 uur* van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten vervalt de afspraak van die periode. De volgende afspraak kan pas weer de maand erna worden ingepland. Voorbeeld: u heeft een afspraak in februari en vergeet deze, komt niet opdagen. Deze afspraak komt te vervallen en u krijgt een nieuwe afspraak in maart. Indien het een abonnement betreft voor een onbeperkt aantal bezoeken en er wordt niet tijdig geannuleerd of verplaatst (minimaal 24 uren* van te voren) dan brengen wij 50% van de reguliere behandelkosten in rekening (zie prijslijst) en zullen hiervoor een betaalverzoek sturen laten nadat we u hierover schriftelijk (per email/whatapp) hebben geïnformeerd.

3.5 Bij alle abonnementen waarbij abonnee recht heeft op 1 behandeling per kalendermaand geldt; indien abonnee zelf toch twee afspraken in 1 kalendermaand plant wordt het reguliere tarief van de tweede behandeling extra geincasseerd.

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten.

4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden, met ingang van de datum van de eerste betaling.

4.3 Tijdens het eerste contractjaar van het abonnement kan deze nimmer worden opgezegd. Indien abonnee voortijdig het abonnement wilt beëindigen en niet meer komt zullen wij de resterende maandtermijnen in rekening brengen. Indien er niet aan de betaalverplichting wordt voldaan, dragen wij de incasso over aan een incassobureau.

4.4 Alle abonnementen worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere maand kan worden opgezegd.

4.5 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 8 Wax abonnement

8.1 Abonnee kan maximaal 2 keer per maand voor dezelfde zone komen

8.2 Het harsen/waxen van de schaamstreek en bilnaad van heren sluiten wij uit Spray Tanning abonnement

8.3 Abonnee mag maximaal 4 afspraken per kalendermaand maken, welke maximaal 60 minuten per afspraak duren en niet op dezelfde dag vallen

wellness-academie
logo-lycon
smoothengo
fabelashlogo